Privacy verklaring

Authentiek Indisch Koken, gevestigd aan Van Moerkerkenstraat 19-I, 2025 MP Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

 

Contactgegevens

Van Moerkerkenstraat 19-I
2025 MP Haarlem

+31 6 18 72 12 00

Ik doe er alles aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Zodoende houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://authentiekindischkoken.nl bezoekt en/of aan een van mijn kookworkshops, programma’s en/of acties deelneemt.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze Privacy Verklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt.
Voor de leesbaarheid van deze verklaring heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’ en daar waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat vermeld, wordt de eenmanszaak Authentiek Indisch Koken bedoeld.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via ilona@authentiekindischkoken.nl.

Persoonsgegevens, die ik verwerk

Je persoonsgegevens zoals je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing het bankrekeningnummer en de inloggegevens van tools worden door mij verwerkt wanneer je van mijn diensten gebruikmaakt en/of wanneer je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Verder verwerk ik geen bijzondere persoonsgegevens.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder diens toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem contact met mij op via ilona@authentiekindischkoken.nl, dan verwijder ik direct deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je per e-mail mijn nieuwsbrieven. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je eenvoudig via de link onderaan elke nieuwsbrief afmelden.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Aanbieden van goederen en diensten, informeren over goederen en diensten en/of wijzingen daarin.
– Je e-mailadres, vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding als ook voor mijn belastingaangifte. En gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.
– Gedrag en bezoekgegevens website. Om je gedrag te analyseren op mijn website www.authentiekindischkoken.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren, gebruik ik je gegevens voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website wordt bezocht, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via ilona@authentiekindischkoken.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Authentiek Indisch Koken) tussen zit. Automatisch door mijn website verzamelde gegevens worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Ideal, betalingssysteem voor het verwerken van betalingen.
– GetGekko, facturatiesysteem voor het genereren van facturen.
– MailChimp, e-mailsysteem voor het versturen van e-mails met informatie omtrent de aangeschafte dienst.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens zolang je klant van me bent en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar, totdat je aangeeft niet langer wenst van mijn diensten gebruik te maken. Als je dit bij mij aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens voor zolang de toepasselijke termijn loopt, te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit laatste geval kan ik worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden. Met bedrijven, die jouw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik deel je gegevens met de volgende derden in de Verenigde Staten en zij voldoen allemaal aan het E.U.-U.S. Privacy Shield: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads, Facebook Pixel, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, SiteGround, GetGekko, Sumup, Mollie Payment en MailChimp.

 

Social Media-deelknoppen

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacy verklaringen van Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en LinkedIn welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Mijn website www.authentiekindischkoken.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik maak gebruik van deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. En om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden de cookies geplaatst die je surfgedrag bijhouden, zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens, die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

 

Inzage- en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ilona@authentiekindischkoken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dan alleen kan ik je verzoek in behandeling nemen. Om identiteitsfraude te voorkomen, vraag ik je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Ik mag je verzoek in bepaalde gevallen weigeren. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging, dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken, die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking aan mij doen via ilona@authentiekindischkoken.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging, dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking aan mij doen via ilona@authentiekindischkoken.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je, die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in mijn opdracht. Als je bezwaar maakt, zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens, die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan met mij contact op via ilona@authentiekindischkoken.nl.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt, dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn Privacy Verklaring te wijzigen. Op deze pagina tref je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe Privacy Verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Pin It on Pinterest