Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Authentiek Indisch Koken, eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68590032.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Authentiek Indisch Koken uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Authentiek Indisch Koken te organiseren activiteit of door Authentiek Indisch Koken uit te voeren opdracht.

 

Klant

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Authentiek Indisch Koken te verrichten diensten of door Authentiek Indisch Koken te leveren producten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Authentiek Indisch Koken georganiseerde activiteiten.

 

Activiteit

De door Authentiek Indisch Koken aangeboden diensten, waaronder kookworkshops en -cursussen in individueel als wel in groepsverband.

 

Overeenkomst

De overeenkomst en/of opdracht gesloten met Authentiek Indisch Koken, die betrekking heeft op de diensten en/of producten van Authentiek Indisch Koken.

Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan Authentiek Indisch Koken gedane mededeling dat van een of meerdere overeengekomen diensten of producten, geheel of gedeeltelijk, geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door Authentiek Indisch Koken aan de klant gedane mededeling dat een of meerdere diensten geheel of gedeeltelijk niet zullen worden verstrekt.

1 – Toepasselijkheid

1.1.   De algemene voorwaarden Authentiek Indisch Koken zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle diensten en producten.
1.2.   Op de door Authentiek Indisch Koken aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

2 – Reservering, betaling en inschrijving

2.1.   Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een looptijd van 21 dagen na dagtekening op een optie voor een kookworkshop.

2.2.   Betalingen dienen te geschieden voor de op de factuur vermelde vervaldatum waarbij een betalingstermijn van 7 dagen wordt gehanteerd of zoveel minder, opdat de betaling voor de aanvang van de activiteit of levering plaatsvindt. Drank op basis van nacalculatie, mits anders is overeengekomen, kunnen aan het einde van een activiteit contant of via een pinbetaling worden afgerekend.

2.3.   In groepsverband is het aantal deelnemers per activiteit bedraagt minimaal 6 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met klant mogelijk. Afwijkingen op initiatief van Authentiek Indisch Koken worden duidelijk in de omschrijving vermeld.

2.4. Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers van een groep kan tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit via e-mail en dient door Authentiek Indisch Koken te worden geaccepteerd. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend en is het offertebedrag bindend. In geval van annulering, zie paragraaf 3, punt 3.1 tot en met 3.4. Wijzingen, die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Authentiek Indisch Koken worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van de desbetreffende activiteit.

2.5.   De reservering is officieel indien de aanmelding schriftelijk of via elektronische weg is bevestigd door de klant en herbevestigd door Authentiek Indisch Koken.
2.6.   Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol) en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.

2.7. Bij een kookworkshop verder dan 20 km wordt €0,50 per kilometer heen/terug aan reiskosten berekend.

2.8.   In geval van wanbetaling is Authentiek Indisch Koken gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de klant.

2.9.   Klachten over de geleverde diensten of producten dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk (of per e-mail) te worden ingediend.

3 – Annuleren

Na bevestiging van Authentiek Indisch Koken is de boeking definitief. Indien klant wil annuleren, gelden de volgende regels:

3.1. Bij annulering van meer dan 10 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door klant is geen vergoeding verschuldigd.

3.2.   Bij annulering door klant tussen 10 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 25% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.3.   Bij annulering door klant tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 75% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.4.   Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit door klant wordt 100% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

3.5.   Authentiek Indisch Koken behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop te annuleren. Authentiek Indisch Koken zal dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan klant doorgeven.

3.6.   Bij annulering door Authentiek Indisch Koken ontvangt de klant het eventueel betaalde workshop/cursusgeld retour.

3.7.   Bij het niet verschijnen van de klant op de datum van de activiteit of levering van de catering wordt het volledige tarief van de activiteit in rekening gebracht.

3.8. De klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit schriftelijk wordt doorgegeven aan Authentiek Indisch Koken.

4 – Aansprakelijkheid

4.1. Authentiek Indisch Koken is niet aansprakelijk voor kosten van klant ten gevolge van annulering.

4.2.   Authentiek Indisch Koken is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij klant ten gevolge van deelname aan de activiteiten.

4.3.   Authentiek Indisch Koken is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door klant meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.

4.4.   Indien en voor zover Authentiek Indisch Koken – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

4.5.   Parkeren op de parkeerplaats van de gehuurde locatie is voor eigen risico van de klant.

4.6.  Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

4.7.  Authentiek Indisch Koken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook gelden door klant en/of gasten en/of diegenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Authentiek Indisch Koken.

5 – Overmacht

5.1.  Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming, die niet aan Authentiek Indisch Koken kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor Authentiek Indisch Koken haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Authentiek Indisch Koken opgeschort. In overleg met de klant zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen

6 – Aanpassen algemene voorwaarden

6.1.  Authentiek Indisch Koken kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op www.authentiekindischkoken.nl.

 

7 – Algemene huisregels

7.1. Van de klant wordt verwacht dat de gehuurde werkruimte opgeruimd wordt gehouden tijdens de activiteit.

7.2.   Van de klant wordt tevens verwacht dat hij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

7.3.   Van de klant wordt tevens verwacht dat hij alle instructies van Authentiek Indisch Koken opvolgt, met name die met betrekking tot veiligheid.

7.4.   Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve direct bij levering te vermelden.

7.5.   Schade of breuk toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.

7.6.  Authentiek Indisch Koken stelt zich niet aansprakelijk voor het onjuist bedienen of gebruik van materiaal. 

8 – Cadeaubonnen

8.1. Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte tenzij anders vermeld op de cadeaubon. Verzilveren moet binnen de geldigheidsdatum van de cadeaubon, maar de (start)datum van de gekozen kookworkshop of -cursus mag wel buiten de geldigheidstermijn vallen.

8.2. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden en zijn vrij overdraagbaar.

8.3. Cadeaubonnen of restwaarde van cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen of voor een extra persoon. De restwaarde wordt bijgehouden in het klantenbestand van Authentiek Indisch Koken. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

8.4. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met een van de overige betaalmethoden: eenmalig automatisch incasso of iDEAL.

9 – (Be)eindigen van de overeenkomst

9.1. Indien Authentiek Indisch Koken het door in rekening gebrachte bedrag van de aanbetalingsfactuur of eindfactuur niet binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8 sub e gehouden is 100% van de aanbetalingsfactuur aan Authentiek Indisch Koken te voldoen, zonder dat Authentiek Indisch Koken aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd.

9.2. Authentiek Indisch Koken heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.
9.3. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Authentiek Indisch Koken gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

10 – Auteursrecht

10.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Authentiek Indisch Koken tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Authentiek Indisch Koken.

11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen Authentiek Indisch Koken en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Pin It on Pinterest